“maxCoax Multimedia Integrators BV” Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden,

van de onderneming “maxCoax Multimedia Integrators BV”, handelend onder de naam “maxCoax”, gevestigd aan de, Sluisstraat 94a, 5712 BH te Someren, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord Nederland, onder nummer 70720983. Postadres: “maxCoax”, Sluisstraat 94a, 5712 BH Someren, Nederland. Telefoon +31 (0)85 7827510, internet www.maxCoax.nl. 

Inhoudsopgave
MAXCOAX ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

01. ARTIKEL: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
02. ARTIKEL: OFFERTES
03. ARTIKEL: LEVERTIJD
04. ARTIKEL: DEELLEVERINGEN
05. ARTIKEL: MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
06. ARTIKEL: WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN EN TE LEVEREN DIENSTEN
07. ARTIKEL: WIJZIGINGEN VAN HET AANGENOMEN WERK
08. ARTIKEL: MONTAGE
09. ARTIKEL: OPLEVERING VAN HET AANGENOMEN WERK
10. ARTIKEL: BEGRIPSOMSCHRIJVING MET BETREKKING TOT SERVICE & DIENSTEN OVEREENKOMSTEN
11. ARTIKEL: SERVICE & DIENSTEN OVEREENKOMSTEN (SDO)
12. ARTIKEL: BETALING EN OPEISBAARHEID VAN DE VORDERING
13. ARTIKEL: FACTURATIE
14. ARTIKEL: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
15. ARTIKEL: GARANTIE
16. ARTIKEL: UITSLUITINGEN
17. ARTIKEL: BEPERKING/UITBREIDING
18. ARTIKEL: VERKOOP (MOBIELE) ABONNEMENTEN
19. ARTIKEL: EIGENDOMSVOORBEHOUD
20. ARTIKEL: PRIJSVERHOGING
21. PRIVACYBESCHERMING EN PERSOONSGEGEVENS
22. ARTIKEL: OVERMACHT
23. ARTIKEL: SLOTBEPALINGEN
24. VERSIEBEHEER

1. Artikel: toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tot aanneming van werk, van koop en verkoop, overeenkomst tot het verlenen van service en diensten, dan wel overige overeenkomsten tussen “maxCoax”, handelend onder de naam “maxCoax” telecom, hierna te noemen “maxCoax”, en een koper/opdrachtgever, waarop “maxCoax” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2
De Algemene Voorwaarden kunnen door “maxCoax” te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door “maxCoax” te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand. “maxCoax” verplicht zich  koper/opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de aankondiging van wijziging te ontvangen middels een hiertoe ingerichte mailinglijst van “maxCoax”. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de koper/opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen “maxCoax” en koper/opdrachtgever, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is uitgesloten. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen (bij de Overeenkomst), geldt de volgende rangorde:
– de Overeenkomst;
– de Bijlagen;
– de Algemene Voorwaarden.

1.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal “maxCoax” met inachtneming van paragraaf 1.1 nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2. Artikel: offertes

2.1
De door “maxCoax” gemaakte offertes zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, af magazijn, eveneens tenzij anders schriftelijk aangegeven.

2.2
De koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper/opdracht-gever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de opdracht worden geannuleerd en worden ter zake (annulerings)kosten ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten door “maxCoax” met een minimum van 10% van het offertebedrag in rekening worden gebracht.

3. Artikel: levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper/opdrachtgever ”maxCoax” derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, en een redelijke termijn te gunnen om alsnog binnen die termijn te kunnen leveren.

4. Artikel: deelleveringen
Het is “maxCoax” toegestaan verkochte zaken en diensten in gedeelten te leveren. Dit geldt slechts niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

5. Artikel: monsters, modellen en voorbeelden
Als “maxCoax” een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

6. Artikel: wijzigingen in de te leveren zaken en te leveren diensten
“maxCoax” is bevoegd zaken en diensten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken en/of diensten, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak, dan wel wijzigingen die een verbetering betekenen.

7. Artikel: wijzigingen van het aangenomen werk
Alle wijzigingen in het aangenomen werk, tenzij door bijzondere opdracht van de koper/opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp, of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, dienen beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

8. Artikel: montage
8.1
Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door “maxCoax” geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

8.2
Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is “maxCoax” niet aansprakelijk.

8.3
Koper/opdrachtgever dient er door te zorgen dat “maxCoax” haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Koper/opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat door de Arbowet vereiste voorzieningen voor het personeel van “maxCoax” aanwezig zijn.

8.4
Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van “maxCoax” niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is “maxCoax” gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

8.5
Voor rekening van koper/opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:
a. kosten die ontstaan doordat de montage niet in gewone kantooruren kan geschieden;
b. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.

8.6
Koper/opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren te zijn vervuld.

8.7
Reclameren na het vertrek van montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij koper/opdracht-gever aantoont dat hij het  gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment waarop de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient koper/opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking    van het gebrek schriftelijk bij “maxCoax” te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen, mits de melding valt binnen de garantietermijn. Koper/opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

9. Artikel: oplevering van het aangenomen werk
9.1
Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. Wanneer door “maxCoax”, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, aan koper/opdrachtgever kennis is gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
b. Acht dagen nadat “maxCoax” schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft meegedeeld dat het  werk voltooid is en koper/opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn schriftelijk af te keuren;

9.2
Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering, zullen aan oplevering niet in de weg staan.

9.3
Indien enig onderdeel buiten de schuld van “maxCoax” niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermee zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

10. Artikel: begripsomschrijving met betrekking tot Service & Diensten Overeenkomsten
10.1
Apparatuur: De apparatuur zoals gespecificeerd in de Service & diensten overeenkomst
Systeemsoftware: Software die in de apparatuur is opgenomen, dan wel direct wordt bijgeleverd
Preventief onderhoud: Door “maxCoax” noodzakelijk geacht onderzoek en/of aanpassing
Correctief onderhoud: Het opheffen van door cliënt bij “maxCoax” aangemelde storingen
Meldingsperiode: De periode waarbinnen cliënt “maxCoax” in kennis kan stellen van een storing
Meldtijd: Het tijdstip waarop de storing bij “maxCoax” wordt aangemeld
Reactietijd: De tijd tussen meldtijd en start service
Beheer: Aanpassingen standaard software instellingen. Fysieke wijzigingen uitgesloten
Kantooruren: Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen

10.2
Onder systeem wordt, behoudens bovengenoemde begripsomschrijving en behoudens de in de Service & Diensten Overeenkomst genoemde specificaties, verstaan het geheel van de communicatieapparatuur inclusief de zich in die apparatuur bevindende systeemsoftware, zoals vermeld in de apparatuur lijst, met uitzondering van draadloze toestellen, headsets, verbruiksmaterialen en toebehoren.

10.3
Voor apparatuur die op het ogenblik dat de overeenkomst ingaat reeds in gebruik is, maar nog niet op basis van een andere overeenkomst met “maxCoax” onderhouden wordt, zal “maxCoax” de technische staat onderzoeken en desgewenst bedrijfsklaar maken en de kosten hiervan aan de cliënt in rekening brengen.

10.4
De aan de installatie noodzakelijke en/of gewenste werkzaamheden, wijzigingen, aansluitingen van hulpapparaten verplaatsen, vernieuwen van onderdelen en overige veranderingen mogen slechts door “maxCoax” of door derden met schriftelijke toestemming van “maxCoax” worden uitgevoerd en worden voor zover niet vallende onder het bepaalde artikel ‘Aansprakelijkheid’, naast de jaarlijkse vergoeding aan cliënt in rekening gebracht. Voor levering van materiaal en diensten als bedoeld in het artikel gelden de bij “maxCoax” gebruikelijke voorwaarden prijzen en tarieven.

11. Artikel: Service & Diensten Overeenkomsten (SDO)
11.1
“maxCoax” biedt verschillende Service & Diensten Overeenkomsten aan. De onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn steeds integraal van toepassing op alle in de Service & Diensten Overeenkomst overeengekomen services en diensten, welke steeds in de betreffende Service & Diensten Overeenkomst zijn vermeld.

11.2
Voor het gebruik en de beschikbaarheid van diensten kan “maxCoax” beperkingen stellen. “maxCoax” zal koper/opdrachtgever hierover informeren.

11.3
“maxCoax” is gerechtigd de werking en de technische specificaties van de dienst te wijzigen als dat in het belang is van het verrichten van de dienst of ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van “maxCoax”.  “maxCoax” zal de koper/oprachtgever van een wijziging tijdig op de hoogte stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

11.4
Het gebruik van telefoonnummers, bestemd voor telefonie, is gebonden aan het netnummergebied waarvoor het is uitgegeven. De koper/opdrachtgever staat er voor in dat het nummer alleen binnen dit nummergebied wordt gebruikt en vrijwaart “maxCoax” voor de gevolgen indien de koper/opdrachtgever zich hier niet aan houdt. “maxCoax” is ten alle tijde gerechtigd koper/opdrachtgever om bewijsstukken te vragen die aantonen dat koper/opdrachtgever binnen het geldende netnummergebied adres houdt.

11.5
“maxCoax” kan een telefoonnummer (waaronder servicenummers) wijzigen indien “maxCoax” dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in het belang van het goed functioneren van de dienst, dan wel noodzakelijk is op grond van regelgeving. “maxCoax” zal daarbij redelijkerwijze rekening houden met de belangen van de koper/opdrachtgever. “maxCoax” is niet aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit een wijziging van een telefoonnummer.

12. Artikel: betaling en opeisbaarheid van de vordering
12.1
Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de facturen door koper/opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder aftrek en zonder kosten voor “maxCoax”.

12.2
Indien zaken en/of diensten in gedeelten worden geleverd, is “maxCoax” bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

12.3
Bij overschrijding van de betalingstermijn zal koper/opdrachtgever in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige in gebreke stelling behoeft plaats te hebben en is koper/opdrachtgever gehouden “maxCoax” een vertragingsrente te vergoeden van 1% voor elke maand het respectievelijke gedeelte van de maand, die zij met betaling in gebreke is gebleven, onverminderd het recht van “maxCoax” terzake van niet-tijdige betaling rechtsmaatregelen te nemen.

12.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, met een minimum van € 50,00.

12.5
Indien koper/opdrachtgever meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient koper/opdrachtgever de bezwaren vóór de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan “maxCoax” kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal “maxCoax” een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

12.6
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van koper/opdrachtgever naar het oordeel van “maxCoax” daartoe aanleiding geeft, is “maxCoax” gerechtigd van koper/opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door “maxCoax” te bepalen vorm. Indien koper/opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is koper/opdrachtgever “maxCoax” gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen koper/opdrachtgever aan “maxCoax” uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

13. Artikel: facturatie
13.1
De op grond van een Service & Diensten Overeenkomst verschuldigde vergoeding als vermeld in de Service & Diensten Overeenkomst dient bij aangaan van de overeenkomst vooruit te worden betaald. Overeenkomsten met een vergoeding kleiner of gelijk aan € 5.000,00 per jaar worden in de eerste maand gefactureerd voor een periode van 12 maanden en contracten met een vergoeding groter dan € 5.000,00 per jaar worden voor een periode van 3 maanden gefactureerd.

13.2
Abonnementen zullen maandelijks vooraf worden gefactureerd. Bijhorende gesprekskosten worden achteraf in de maand nadat deze hebben plaatsgevonden gefactureerd.

13.3
In de jaren volgend op het kalenderjaar waarin de Service en Diensten Overeenkomst is afgesloten, heeft “maxCoax” het recht de vergoeding per kalenderjaar te indexeren, uitgaande van een percentage gebaseerd op de stijging van loon- en materiaalkosten. Deze inflatie wordt vastgesteld op 1 december van het afgelopen kalenderjaar en wordt bepaald op basis van de beschikbare gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

14. Artikel: beëindiging van de overeenkomst
14.1
De Service & Diensten Overeenkomst zal na afloop van de vermelde duur van die overeenkomst, behoudens opzegging zoals bedoeld in artikel 14.2 telkens stilzwijgend worden verlengd met de verlengperiode als vermeld in de Service & Diensten Overeenkomst.

14.2
Opzegging van de Service & Diensten Overeenkomst per eerste vervaldatum zoals vermeld in de Service & Diensten Overeenkomst is mogelijk per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

14.3
Onverminderd het onder artikel 14.1 en 14.2 bepaalde en onverminderd een eventueel bestaande bevoegdheid tot ontbinding wegens tekortkoming, is opzegging van een overeenkomst met onmiddellijke ingang mogelijk op de navolgende gronden:
a. Indien een der partijen haar onderneming staakt of geheel of gedeeltelijk stil legt;
b. Bij een aanvraag of intreden van een surseance van betaling of faillissement van een der partijen alsmede het aanbieden van een onderhandakkoord door koper/opdrachtgever;
c. In geval van conservatoir of executoriaal beslag op roerende of onroerende zaken van een der partijen voor zover een dergelijk beslag niet binnen 14 dagen zal zijn opgeheven;
d. Bij niet-nakoming van enige verplichting van een der partijen uit  hoofde van deze of andere tussen “maxCoax” en koper/opdrachtgever aangegane overeenkomst;
e. Indien een der partijen ophoudt haar huidige statutaire doel na te streven.

14.4
Voor het geval dat een opzegging in gevolge het onder artikel 14.3 bepaalde bij rechtelijke uitspraak naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar wordt aangemerkt, wordt de opzegging geconverteerd in (indien de opzegging zelf gegrond is bevonden, maar een opzeggingstermijn in acht had moeten worden genomen) een opzegging tegen kortst mogelijke aanvaardbare termijn, of de opzeggingsgrond ondeugdelijk is bevonden in een opzegging in gevolge het onder artikel 14.1 en 14.2 bepaalde punt.

14.5
Beëindiging van een Service & Diensten Overeenkomst laat bestaande                 betalingsverplichtingen onverlet.

15. Artikel: garantie
15.1
“maxCoax” garandeert, dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering. De garantie is alleen van toepassing als de aankoopfactuur aan “maxCoax” kan worden overlegd.

15.2
Indien de in artikel 15.1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is “maxCoax” verplicht de zaak binnen 30 dagen nadat koper/opdrachtgever hem het gebrek heeft gemeld te herstellen door reparatie, vervanging of her-uitvoering.

15.3
Zaken die bij de koper/opdrachtgever op locatie worden geïnstalleerd, worden, indien mogelijk, op locatie gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de verkoper ter reparatie te worden aangeboden.

15.4
Op voornoemde garantiebepalingen kan alleen een beroep worden gedaan indien er geen sprake is van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
 • het niet in acht nemen van bediening- of onderhoudsvoorschriften;
 • ondeskundige montage of reparatie door de koper zelf of derden;
 • door de koper/opdrachtgever niet toegepaste niet originele onderdelen zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

Op bovengenoemde garantiebepalingen kan geen beroep worden gedaan met betrekking tot:

 • normale verbruiksartikelen;
 • externe verbindingskabels;
 • (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes zulks ter beoordeling van onze technische dienst;
 • accu’s en batterijen.

15.5
Bij een beroep op bovengenoemde garantiebepalingen dient de koper/opdrachtgever aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, waarvoor deze garantiebepalingen gelden. De garantie vervalt als het type en/of serienummer van de zaak is/zijn verwijderd of gewijzigd.

15.6
Buiten de garantie:

 1. indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is verstreken, zal “maxCoax” de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening brengen;
 2. Op verzoek zal “maxCoax” aan koper/opdrachtgever eerste een prijsopgave verstrekken, alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder verzoek om prijsopgave gaat “maxCoax” ervan uit dat koper/opdrachtgever met het opsturen of langsbrengen van het apparaat of met het ontvangen van een monteur, automatisch opdracht tot reparatie heeft verstrekt;

c. “maxCoax” behoudt zich het recht voor om product onder rembours aan koper/opdrachtgever te retourneren of vooruitbetaling te verlangen;

d. “maxCoax” verleent 1 maand garantie op de door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welk het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper/opdrachtgever het recht op kosteloos herstel.

16. Artikel: uitsluitingen
16.1
“maxCoax” is niet gehouden storingen te verhelpen welke niet te wijten zijn aan de “maxCoax” apparatuur en/of welke niet reproduceerbaar is en/of welke door derden zijn veroorzaakt.

16.2
“maxCoax” is niet gehouden storingen te verhelpen en/of herstelwerkzaamheden te verrichten die te wijten zijn aan:
a.   onoordeelkundig gebruik van de apparatuur (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door koper/opdrachtgever uitgevoerde softwarematige wijzigingen);
b. ontstane schade door overmacht (zoals brand, waterschade, blikseminslag) en door vreemde uitzonderlijke oorzaken, al dan niet veroorzaakt door de apparatuur;
c.   het ontbreken van een aangepaste omgeving (zoals opgenomen in onze offerte) nodig voor de apparatuur, het ondeskundig verplaatsen van de apparatuur en alle andere schade, veroorzaakt door factoren buiten de apparatuur gelegen;
d.  indien de cliënt herstelwerkzaamheden verlangt in het kader van voorvallen en situaties als hierboven bedoeld zullen de kosten daarvan, indien “maxCoax” de opdracht aanvaardt, afzonderlijk aan de cliënt in rekening worden gebracht volgens de bij “maxCoax” geldende tarieven en voorwaarden.

16.3
Ten behoeve van de uitvoering van hetgeen door “maxCoax” met koper/opdrachtgever is overeengekomen en als zodanig vastgelegd in de Service & Diensten Overeenkomst maakt “maxCoax” gebruik van diensten van providers en andere toeleveranciers. Deze diensten worden verricht volgens de algemene voorwaarden van het desbetreffende bedrijf, en maken derhalve onderdeel uit van de tussen “maxCoax” en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst. “maxCoax” is behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tot geen andere garantie gehouden dan in de voorwaarden van voornoemde bedrijven, met uitzondering van garanties die dwingendrechtelijk worden voorgeschreven. Indien en voor zover voornoemde bedrijven gerechtigd zijn om tarieven die voor de desbetreffende dienst gelden te wijzigen conform die algemene voorwaarden, kan “maxCoax” daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en zullen deze worden doorbelast aan koper/opdrachtgever.

16.4
Bij toeleveranciers van ondermeer (telecom)verbindingen waarbij koper/opdrachtgever rechtstreeks een contract afsluit met de betreffende toeleverancier dient “maxCoax” louter en alleen als tussenpersoon voor het indienen van de aanvraag, en is in die verhouding geen contractspartner. Netwerkdiensten en/of andere diensten van dergelijke leveranciers worden verricht volgens de algemene voorwaarden van het betreffende bedrijf en zijn uit dien hoofde gerechtigd om de tarieven voor de betreffende diensten te wijzigen, conform hun algemene voorwaarden. “maxCoax” is in dat verband geen contractpartner in verhouding tussen betreffende leverancier en koper/opdrachtgever, en kan uit hoofde van die contractuele relatie niet aansprakelijk worden gesteld.

17. Artikel: beperking/uitbreiding
Niet alle door koper/opdrachtgever aangeschafte hardware valt onder de Service & Diensten overeenkomst. Draadloze (telefoon)toestellen en headsets zijn daarvan uitgesloten. Wel is het mogelijk dat  “maxCoax” en koper/opdrachtgever overeen kunnen komen om de apparatuur waaraan service wordt verleend uit te breiden, tegen een nader overeen te komen vergoeding. De oorspronkelijk overeengekomen duur van de overeenkomst blijft in dat geval ongewijzigd.

18. Artikel: verkoop (mobiele) abonnementen
18.1
In voorkomende gevallen maakt koper/opdrachtgever bij aankoop van een (mobiel)telefonie-abonnement en/of verlenging daarvan aanspraak op een bonus, e.e.a. afhankelijk van de betreffende leverancier. Hoewel koper/opdrachtgever de betreffende aanspraak op een bonus slechts geldend kan maken jegens de betreffende leverancier, is “maxCoax” bereid om bij directe aanschaf van een telefoontoestel het bedrag van de bonus met de factuur van dat telefoontoestel te verrekenen. In voorkomende gevallen, alsmede wanneer er geen verrekening kan plaatsvinden maar koper/opdrachtgever een creditfactuur zal ontvangen, vindt uitkering van het betreffende bedrag drie maanden na factuurdatum.

18.2
“maxCoax” heeft het recht om, tot vier maanden na datum ingang contract c.q. na datum contractverlenging, de betreffende bonus terug te vorderen c.q. in te houden, wanneer koper/opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen bij de leverancier, welke zijn aangegaan door koper/opdrachtgever bij ondertekening van het contract met de betreffende leverancier. In dat geval bestaat immers ook het recht van de betreffende leverancier om de betreffende bonus van “maxCoax” terug te vorderen.

18.3
Daarnaast heeft “maxCoax” het recht om, binnen 24 maanden na ingang van het contract c.q. contractverlenging, de betreffende bonus aan te passen, wanneer blijkt dat koper/opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet, welke zijn aangegaan door koper/opdrachtgever bij ondertekening van het contract met de betreffende leverancier, hetwelk immers tot gevolg kan hebben dat de betreffende bonus lager uitvalt dan wel dat de betreffende bonus komt te vervallen.

19. Artikel: eigendomsvoorbehoud
De door “maxCoax” geleverde zaken blijven eigendom van “maxCoax” totdat alle facturen met betrekking tot de geleverde zaken of met enig andere met “maxCoax” gesloten overeenkomst zijn voldaan. Koper/opdrachtgever zal zaken welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd mogen vervreemden, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale bedrijfsuitvoering gebruikelijk is. Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan de zaken te verpanden. Indien koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan wel er aan de zijde van “maxCoax” gegronde vrees bestaat dat koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen, is “maxCoax” gerechtigd de door haar geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij koper/opdrachtgever dan wel derden die de zaken voor koper/opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper/Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle informatie en actief medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door koper/opdrachtgever verschuldigde bedrag per dag.

20. Artikel: prijsverhoging
20.1
Indien “maxCoax” met de koper/opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is “maxCoax” niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. “maxCoax” mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

20.2
 “maxCoax” is te allen tijde gerechtigd de prijzen van diensten waaronder abonnements- en gesprekskosten (elektronisch) te wijzigen; wijzigingen zullen door “maxCoax” vooraf bekend worden gemaakt. Indien koper/opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door “maxCoax” kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven koper/opdrachtgever gerechtigd binnen veertien werkdagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van “maxCoax” genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking treedt.

21. Privacybescherming en persoonsgegevens
21.1
“maxCoax” verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de koper/opdrachtgever, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Onder (persoons)gegevens worden mede Verkeersgegevens begrepen.

21.2
“maxCoax” verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de koper/opdrachtgever voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de koper/opdrachtgever. Deze gegevens worden door “maxCoax” verwerkt en zo nodig verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

 • de goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
 • de betalingsadministratie, daaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen;
 • de inlichtingenverstrekking aan de koper/opdrachtgever, klachtenbehandeling    en geschillenbeslechting;
 • het kredietbeheer en in verband daarmee het al dan niet door derden doen uitvoeren van analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsmede het deelnemen aan een kredietregistratie-systeem;
 • netwerkbeheer en de bevordering van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
 • marktonderzoek- en direct marketingdoeleinden van “maxCoax”;
 • de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
 • het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
 • vermelding in de telefoongids en/of nummerinformatiedienst, indien de koper/opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • gespecificeerde rekeningen;
 • nummerweergave.

Daarnaast kan “maxCoax” de gegevens verwerken, en zonodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van”maxCoax”. Daaronder worden in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig zijn in het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering. Gegevens kunnen tevens aan derden worden verstrekt in het kader van een overdracht van bedrijfsonderdelen van “maxCoax”.

21.3
“maxCoax” bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

21.4
Indien “maxCoax” verplicht is medewerking te verlenen aan een verzoek van een bevoegde instantie om en verkeersgegevens te verstrekken zal “maxCoax” aan dit verzoek meewerken. “maxCoax” is niet aansprakelijk voor schade die de koper/opdrachtgever lijdt als gevolg van deze medewerking door “maxCoax”.

22. Artikel: overmacht
22.1
Ingeval van overmacht, zijnde niet toerekenbare tekortkoming van “maxCoax” in de nakoming van haar verplichtingen heeft “maxCoax” het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door “maxCoax” niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

22.2
“maxCoax” heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert intreedt, nadat “maxCoax” haar verbintenis had moeten nakomen.

22.3
Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd, doch niet uitsluitend:
a. verzuim en/of tekortkoming door of bij leveranciers en/of vervoerders;
b. werkstaking of uitsluiting;
c. mobilisatie, oorlog, oproer, brand, waterschade, blikseminslag en terrorisme;
d. overheidsmaatregelen, waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden;
e. ongeoorloofd inbreuk op het systeem bij de klant of in het data center door derden waaronder hackers.

22.4
Indien “maxCoax” bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het  leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

23. Artikel: slotbepalingen
23.1
“maxCoax” kan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten aan derden overdragen.

23.2
Veranderingen van deze overeenkomsten of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft ingediend en hiervoor toestemming is verleend door “maxCoax”.

23.3
Voor kwesties die verband houden met de tussen “maxCoax” en koper/opdrachtgever gesloten Service & Diensten Overeenkomst(en) geldt het laatstelijk aan “maxCoax” doorgegeven adres als de door koper/opdrachtgever gekozen woonplaats. Koper/opdrachtgever is verplicht “maxCoax” schriftelijk in kennis te stellen van naams- en/of adreswijzigingen, alsmede wijzigingen in rechtspersoonlijkheid, binnen tien dagen na effectuering daarvan.

23.4
De aansprakelijkheid van “maxCoax” is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van “maxCoax” in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

23.5
Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en  “maxCoax” aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van “maxCoax” beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft. “maxCoax” is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

23.6
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

23.7
De rechter met bevoegdheid in Eindhoven is bevoegd tot kennisname van geschillen met betrekking tot geschillen tussen “maxCoax” en koper/opdrachtgever, tenzij “maxCoax” er de voorkeur aan geeft volgens de normale competentieregels op te treden.

24. Versiebeheer
24.1 Versienummering
                            Huidige versie    Vorige versie
Versie nummer:     1.1                    1.0
Datum:                 01-03-2018        01-01-2018

24.2 Wijzigingen
Compleet hernieuwde versie van leverings- en betalingsvoorwaarden ten opzichte van de versie uit januari 2013.